• Kế hoạch tuyển sinh lớp 1- Năm học 2020-2021
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH DH SAU COVID
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch chuyên môn HK2, NH 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kê hoạch chuyên môn năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC điều chỉnh chiến lược 2015_2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kê hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015_2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công văn Tặng kỷ niệm chương
  | Mai Thị Quỳnh Như | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy định về lựa chọn SGK lớp 1
  | Mai Thị Quỳnh Như | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kiểm định chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 66 lượt tải | 1 file đính kèm