• Kế hoạch tuyển sinh lớp 1- Năm học 2020-2021
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH DH SAU COVID
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch chuyên môn HK2, NH 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kê hoạch chuyên môn năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC điều chỉnh chiến lược 2015_2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kê hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015_2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 80 lượt tải | 1 file đính kèm